ES-Perfekt

Opis stanowiska:
ES-Perfekt (Agencja Pracy Czasowej Nr. Cert. 5668) W zwiÂązku z nowymi projektami zapraszamy do skÂładania aplikacji:
Dla naszych klientów – sprawdzonych norweskiej firmy poszukujemy osób z do¶wiadczeniem
na stanowiska Dekarz (papa termozgrzewalna) oraz Dekarz (membrana/folia PVC). Dekarz - Norwegia Miejsce pracy: Norwegia
Nr referencyjny: D/L-N10 ObowiÂązki: Od kandydatĂłw pracodawca norweski oczekuje doÂświadczenia w w/w zawodzie. Wymagania: Wymagania:
- komunikatywna znajomoœÌ jêzyka angielskiego lub norweskiego -warunek konieczny,
- kilkuletnie do¶wiadczenie zawodowe – monta¿ pap termozgrzewalnych lub monta¿ folii PVC,
- gotowoœÌ do wyjazdu zagranicznego, - mile widziane doœwiadczenie w krajach skandynawskich, Oferujemy: Pracodawca norweski oferuje:
- dÂługoterminowe kontrakty,
- wynagrodzenie (od 165 nok. brutto/h ),
- pracĂŞ w stabilnej duÂżej firmie,
- umowĂŞ, ubezpieczenie, socjalne na warunkach NORWESKICH ,
- zagwarantowane mieszkanie (koszt mieszkania moÂże byĂŚ odciÂągany z pensji),
- pomoc urzêdowo-administracyjn¹, Prosimy o przes³anie CV lub ¿yciorysu wy³¹cznie w jêzyku angielskim. Prosimy o za³¹czenie referencji pisemnych lub telefonicznych (bardzo wa¿ne).

Kandydaci samodzielnie ustalajÂą i potwierdzajÂą warunki pracy bezpoÂśrednio z pracodawcÂą norweskim.
W przesyÂłanych dokumentach proszĂŞ o zawarcie klauzuli dotyczÂącej przetwarzania danych osobowych:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentacji zgodnie z ustaw¹ z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
Uprzejmie informujemy, ¿e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami. Kontakt: rekrutacja@es-perfekt.pl tel.793 270 051 www.es-perfekt.pl www.paragraf17-1.pl ES-Perfekt (cert.5668) Jesteœmy agencj¹ rekrutacyjn¹ mieszcz¹c¹ siê w centralnej Polsce (£ódŸ/Pabianice) , terenem naszych dzia³aù jest Skandynawia. Od wielu lat wspó³pracujemy z pracodawcami z Szwecji i Norwegii dziêki czemu dobrze wiemy jakie s¹ oczekiwania tamtejszych firm poszukuj¹cych pracowników oraz jakie s¹ tendencje i kierunek zmian na tamtejszych obszarach pracy. W aplikacji prosimy umieœciÌ nastêpuj¹c¹ klauzulê: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¹ z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).
Lokalizacja: Bergen, Fredrikstad, Norwegia, Oslo, Stavanger
Branża: Budownictwo, Nieruchomości
Termin ważności: 2013-12-23
 
APLIKUJ